Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityka prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określic w Twojej przeglądarce. Potwierdzam.
Strona G³ówna - ptKRYWAN.pl
 

  Kliknij i zobacz jakie to proste!
  Bilet Autokarowy
  Ubezpieczenie
  Karta ISIC

  TELEFONY
  0-18 444 13 61
0-18 443 89 17

tel/fax.
0-18 443 89 17

 
 
skype gg:1170645 E-mail
 
gg: 1170645
  skype: pt.krywan
  e-mail:ptkrywan@op.pl

 
 
skype gg:3008793 E-mail
 
gg: 3008793
  skype: ptkrywan
  e-mail: ptkrywan@vp.pl  Najnowsze oferty, promocje, super ceny. Dodaj e-mail już dziś:

Imię

E-mail  40 lat doświadczenia w turystyce

Nagrody, wyróżnienia, prasa

Poezja

 
Odwiedzin strony:
8 954 352

Osób on-line: 22
Ilość ośrodków: 645

Ilość ofert: 137

Ilość terminów: 441

Strona Biura Podróży Krywań
jest warta 27 896,52 zł

Mapa Strony


  Kurs Euro
  Narodowy Bank Polski


www.ptkrywan.pl - wyró¿nienia : Certyfikat AXA


Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży Krywań

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA Biuro Podróży KRYWAŃ

Ściągnij w wersji: WORD , PDF

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA Biura Podróży KRYWAŃ

. ZASADY OGÓLNE

1. Niniejsze warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży KRYWAŃ zwanym dalej Organizatorem określają udział w nich klientów i stanowią integralną część Umowy - Zgłoszenia.

2. Zawarcie umowy polega na podpisaniu przez Uczestnika i sprzedającego Umowy-Zgłoszenia oraz opłaceniu zaliczki zgodnie z postanowieniami punktu III Warunków Uczestnictwa.

3. Uczestnikiem imprezy jest osoba podpisująca zgłoszenie oraz inne osoby objęte Umową- Zgłoszeniem.

4. Zawarcie Umowy-Zgłoszenia na rzecz osoby małoletniej wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

5. Zasady regulujące współpracę pomiędzy Biuro Podróży KRYWAŃ, a biurami turystycznymi sprzedającymi imprezy na jego rzecz, regulują odrębne umowy.


II. ZMIANY WARUNKÓW UMOWY - ZGŁOSZENIA

1. W przypadku koniecznym Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków Umowy-Zgłoszenia zawartej z Uczestnikiem, zwłaszcza w przypadku wzrostu kosztu transportu, podatków opłat urzędowych (np. opłat lotniskowych startowych i lądowania), zmiany przypisów celno - wizowych, zmiany kursu walut stanowiących podstawę obliczenia ceny.

2. Organizator ma prawo, w przypadku wystąpienia czynników opisanych w pkt. II pp.1 do podwyższenia ceny imprezy, z zastrzeżeniem, że może ono nastąpić nie później niż 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. W przypadku wzrostu ceny imprezy uczestnik ma prawo do odstąpienia od umowy.

3. Za odstąpienie uważa się także brak wpłaty dopłaty ceny imprezy w terminie wskazanym przez Organizatora. W przeciwnym wypadku zobowiązany jest do uiszczenia dopłaty zgodnie z postanowieniami punktu III Warunków Uczestnictwa.

4. Organizator ma prawo odwołać imprezę w terminie nie krótszym niż 7 dni przed jej rozpoczęciem z przyczyn od siebie niezależnych typu: siła wyższa, decyzje władz państwowych i innych instytucji oraz brak minimalnej ilości uczestników do odbycia imprezy, która wynosi 40 osób. Organizator każdorazowo będzie informował klientów o minimalnej liczbie osób wymaganej do odbycia imprezy.

5. Klient poinformuje Organizatora niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 2 o zaakceptowaniu nowych warunków umowy lub odstąpieniu od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.


III. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Przy podpisywaniu Umowy–Zgłoszenia Uczestnik wpłaca na rzecz Organizatora zaliczkę w wysokości 30% ustalonej ceny imprezy, a jeżeli zgłoszenie następuje na 30 dni i mniej od daty rozpoczęcia imprezy, Klient zobowiązany jest do zapłaty całości ceny imprezy.

2. Pozostała część ceny winna być wpłacona na 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.

3. Miejscem płatności jest biuro Organizatora, biuro pośredniczące w sprzedaży imprez Organizatora lub wskazany rachunek bankowy.

4. W przypadku wpłat dokonywanych na rachunek bankowy organizatora, datą płatności jest data stempla banku, w którym zostało złożone zlecenie płatnicze.

5. Wszystkie ceny są cenami umownymi.

6. Cena imprezy nie obejmuje kosztów uzyskania paszportu, wizy, ewentualnych szczepień ochronnych, dodatkowych ubezpieczeń itp. Cena dodatkowych atrakcji hotelowych, takich jak wstęp na korty tenisowe, pole do gry w mini-golfa, basen zwykle nie są objęte ceną imprezy: ponadto niektóre hotele pobierają dodatkowe opłaty za wynajem leżaków, parasoli, parkingu itp usług.


IV. REZYGNACJE I ZWROTY

1. Rezygnacja (odstąpienie od umowy) lub zmiana terminu imprezy turystycznej przez Klienta, wymaga pisemnego oświadczenia Klienta i musi zawierać datę jej złożenia w biurze Organizatora lub biurze pośrednika/agenta sprzedającego imprezy na rzecz Organizatora. Przy rezygnacji w formie listu, listu poleconego lub faxu, za datę rezygnacji uznaje się dzień odbioru listu, listu poleconego lub faxu przez Organizatora.

2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z imprezy, związanej z zaistnieniem przyczyn wymienionych w pkt. II pp. 2,3 Warunków Uczestnictwa, Organizator zwraca całość wpłat uiszczonych na poczet imprezy.

3. W sytuacjach, o których mowa w pkt. 1, Organizator, z uwagi na poniesione koszty, zastrzega sobie prawo dochodzenia od Klienta odstępnego przewidzianego w art. 396 kodeksu cywilnego na zasadach określonych w pkt. 4.

4. Organizator, w razie rezygnacji z udziału w imprezie (odstąpienia od umowy) przez Klienta, zastrzega sobie prawo do pobrania od Klienta odstępnego z tytułu poniesionych kosztów, w wysokości faktycznie poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem uczestnictwa Klienta w imprezie i jego rezygnacją z imprezy.

5. Biuro Podróży KRYWAŃ na żądanie klienta, któremu dokonania potrąceń z tytułu rezygnacji z imprezy, przedstawi indywidualne wyliczenie faktycznie poniesionych kosztów przez Biuro Podróży KRYWAŃ, o których mowa w pkt 4.

6. W przypadku odstąpienia Uczestnika od umowy, z jednoczesnym wskazaniem osób spełniających wszelkie warunki udziału w imprezie i wyrażających na to zgodę, jednakże nie później niż 7 dni przed terminem wyjazdu, jak również w przypadku dokonania powtórnej sprzedaży oferty po odstąpieniu uczestnika, innemu klientowi przez Organizatora, Organizator zrezygnuje z dochodzenia kosztów imprezy poniesionych przez siebie z tytułu rezygnacji klienta z umowy.

7. Zwrotu odpowiednich kwot dokonuje organizator do 14 dni od daty odstąpienia uczestnika od umowy, a od zwracanych kwot odsetki nie przysługują.

8. Klient może wykupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej na warunkach ubezpieczyciela (Signal Iduna Polska TU S.A.). W zakresie STANDARD do 3000 PLN /os. - 2,08% ceny imprezy turystycznej oraz od 3000,01 PLN/os do 17 000 PLN/os – 2,21% ceny imprezy turystycznej. W zakresie SUPER do 3000 PLN /os. - 2,60% ceny imprezy turystycznej oraz od 3000,01 PLN/os do 17 000 PLN/os – 2,76% ceny imprezy turystycznej. Zawarcie umowy ubezpieczenia (równocześnie z zapłatą należności za imprezę) może nastąpić do 5 dni od daty zawarcia Umowy-Zgłoszenia, gdy do rozpoczęcia imprezy turystycznej jest więcej niż 30 dni. W przypadku gdy do rozpoczęcia imprezy turystycznej jest mniej niż 30 dni zawarcie umowy ubezpieczenia może być dokonane w dniu podpisania Umowy-Zgłoszenia.


V. REKLAMACJE

1. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych przez Organizatora lub osobę z nim współpracującą Klientowi przysługuje prawo do reklamacji.

2. Jeżeli w trakcie trwania imprezy turystycznej Klient stwierdzi wadliwe wykonanie umowy, powinien zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz Organizatora lub jego Przedstawiciela w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi.

3. Reklamacje Klient powinien zgłaszać Organizatorowi niezwłocznie, nie później niż 30 dni po zakończeniu imprezy.

4. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy, a w przypadku złożenia reklamacji po zakończeniu imprezy – w terminie 30 dni od złożenia reklamacji.


V. UBEZPIECZENIE

1. Wszyscy uczestnicy imprezy zagranicznej są ubezpieczeni przez Organizatora w Towarzystwie Ubezpieczeniowym SIGNAL IDUNA pakiet Bezpieczne Podróże. Ochrona ubezpieczeniowa w wariancie STANDARD+CP obejmuje koszty leczenia do 10 000 EUR w tym koszty ratownictwa do równowartość 6 000 EUR, następstwa nieszczęśliwych wypadków trwały uszczerbek 7 000 PLN, w tym nieszczęśliwe wypadki na wypadek śmierci 7 000 PLN oraz ubezpieczenie bagażu podróżnego do 800 PLN. Ubezpieczenie w wariancie STANDARD+CP obejmuje nagłe zachorowania i nieszczęśliwe wypadki będące również następstwem chorób przewlekłych i nowotworowych.

2. Ubezpieczenie w Wariancie STANDARD nie obejmuje uprawiania Sportów Zimowych tj. w rozumieniu ubezpieczyciela rekreacyjne uprawianie narciarstwa zjazdowego, biegowego lub snowboardu na oznakowanych trasach zjazdowych, można wybrać rozszerzony wariant SZ. Koszty Leczenia 10 000 EUR, Koszty Ratownictwa 6 000 EUR, Nieszczęśliwe Wypadki Inwalidztwo 15 000 PLN, Nieszczęśliwe Wypadki Śmierć 15 000 PLN, Bagaż Podróżny 1 000 PLN, Sprzęt Sportowy 1 000 PLN oraz Odpowiedzialność Cywilna 30 000 EUR.
Uprawianie sportów wysokiego ryzyka (HR) – uprawianie sportów takich jak: jazda konna, myślistwo, nurkowanie z aparatem powietrznym, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne. Uczestnik w momencie podpisywania umowy jest zobowiązany poinformować organizatora o wybranej formie wypoczynku, co automatycznie będzie wiązać się z wariantem ubezpieczenia. Warunki ubezpieczenia dostępne są w biurze organizatora i na stronie www.ptkrywan.pl.

3. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte zdarzenia wywołane na skutek zażywania alkoholu, narkotyków bądź innych środków o zbliżonym działaniu.

4. Uczestnik imprezy po otrzymaniu od organizatora informacji o warunkach klimatycznych, szczególnych zagrożeniach dla życia i zdrowia występujących w miejscu gdzie odbywać się będzie impreza deklaruje, iż jego stan zdrowia zezwala na uczestnictwo w imprezie, także sportowej. Polisa nie pokrywa kosztów leczenia dotyczących wad wrodzonych oraz gdy istniały wyraźne przeciwwskazania lekarskie, co do wyjazdu i uprawiania sportu.

5. OWU ubezpieczyciela wraz z informacją o sposobie dochodzenia roszczeń klient otrzymuje wraz z umową.

6. Na mocy zawartej pomiędzy SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. i BIUREM PODRÓŻY umowy generalnej ubezpieczenia nr 204726 z dnia 1.07.2015 każdy uczestnik imprezy turystycznej BIURA PODRÓŻY zgłoszony do SIGNAL IDUNA TU S.A. zgodnie z postanowieniami umowy generalnej objęty jest ubezpieczeniem Następst Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz może zostać objęty uhbezpieczniem KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ. Pakiety ubezpieczeniowe BIURA PODRÓŻY obejmują: NNW 5 000 PLN oraz do wyboru: RG, RGS Standard wersja 100%.

7. Obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 10 zł/os.


VII. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

1. Uczestnik zobowiązany jest posiadać ważne dokumenty upoważniające do przekroczenia granicy i ponoszą za nie odpowiedzialność przez cały czas trwania imprezy.

2. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów celnych, dewizowych i innych obowiązujących w Polsce, krajach tranzytowych, kraju docelowym, zwiedzanych obiektach oraz autokarze.

3. Uczestnik winien stosować się do zaleceń przedstawiciela Organizatora, mających na celu właściwą realizację imprezy.

4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie lub osoby znajdujące się pod jego opieką szkody i zobowiązany jest do ich naprawy lub pokrycia związanych z tym kosztów.


VIII. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie

a). działaniem lub zaniechaniem Klienta,

b). działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć albo,

c). siłą wyższą.

2. Organizator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej do wysokości rzeczywistej szkody poniesionej przez Klienta.


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W wypadku sprzedaży agencyjnej uczestnika obowiązują Warunki Uczestnictwa bezpośredniego Organizatora imprezy.

2. Postanowienia niniejszych warunków obowiązują Uczestnika i wszystkie osoby objęte jego Umową-Zgłoszeniem.

3. W sprawach nieregulowanych treścią niniejszych Warunków uczestnictwa stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o usługach Turystycznych z dnia 29.08.1997 r.

4.Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie objętych niniejszą umową danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpień 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 133, poz. 883), ich przetwarzanie oraz wykorzystanie dla celów marketingowych.

5. Przedsiębiorca został wpisany do rejestru organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Wojewody Małopolskiego pod numerem, 04351 który to rejestr prowadzony jest aktualnie przez Marszałka Województwa Małopolskiego.


X. POTWIERDZENIE POSIADANA UMOWY GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

Stosownie do postanowień art. 14 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2014., poz. 196)Biuro Podróży Krywań działając jako organizator turystyki posiadający zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego pod nr D/428/03 /25/2004 potwierdza posiadanie zabezpieczenia na wypadek swojej niewypłacalności, w zakresie:

a) pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku, gdy Organizator turystyki wbrew obowiązkowi nie zapewni tego powrotu,

b) pokrycia zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących Organizatora turystyki oraz osób, które działają w jego imieniu impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana.

c) pokrycia zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Organizatora turystyki oraz osób, które działają w jego imieniu w formie umowy gwarancji ubezpieczeniowej nr 03.255.448 wystawionej przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji z siedzibą 00-867 Warszawa ul. Chłodna 51.

1. Gwarancja jest ważna w okresie od dnia 12.01.2017 do dnia 11.01.2018 i obejmuje ochroną wszystkie umowy o organizowanie imprez turystycznych zawarte w okresie obowiązywania gwarancji, chociażby ich wykonanie nie nastąpiło w tym okresie, jeżeli informacje o wystąpieniu zdarzenia objętego gwarancją zostaną przekazane Gwarantowi w terminie do 1 roku po upływie okresu obowiązywania gwarancji.

2. Suma gwarancyjna wynosi 120 218,00 zł co stanowi równowartość kwoty 28 000 EUR.

3. Oryginał gwarancji znajduje się u Marszałka Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie ul. Basztowa 22 (adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków).

4. Klient ubiegający się o pokrycie kosztów jego powrotu do kraju w sytuacji, gdy organizator turystyki wbrew obowiązkowi i pomimo wezwania nie zapewnia tego powrotu powinien niezwłocznie skontaktować się z Marszałkiem Województwa Małopolskiego nr tel. 12/ 37-96-029 lub 028, e-mail: uslugiturystyczne@malopolska.mw.gov.pl albo z najbliższą placówką konsularną i przedstawić umowę o świadczenie usług turystycznych oraz oświadczenie o niewykonaniu przez organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego obowiązku w zakresie zapewnienia powrotu do kraju.

5. Klient ubiegający się o zwrot wniesionych wpłat lub ich części w razie niewykonania zobowiązań umownych powinien zgłosić do Marszałka Województwa Małopolskiego lub do Gwaranta. Do żądania zapłaty należy dołączyć: kopię umowy o świadczenie usług turystycznych, kopię dowodu wpłaty za imprezę turystyczną, oświadczenie stwierdzające niewykonanie przez organizatora turystyki zobowiązań umownych o określonej wartości, oświadczenie zawierające wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata z gwarancji, albo wskazanie innego sposobu wypłaty gwarancji.<< wstecz


Opublikowane na serwisie www.ptkrywan.pl informacje lub ceny nie stanowia oferty w rozumieniu przepisow kodeksu cywilnego.
Copyright 1997- 2017 [20 lat razem] www.ptkrywan.pl || Biuro Podrozy Krywan
Stopka - ptKRYWAN.pl Polityka prywatnosci
Partnerzy:
stat4u