Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityka prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określic w Twojej przeglądarce. Potwierdzam.
Strona G³ówna - ptKRYWAN.pl
 

  Kliknij i zobacz jakie to proste!
  Bilet Autokarowy
  Ubezpieczenie
  Karta ISIC

  TELEFONY
 

0-18 33 73 999

0-18 33 74 999

BIURO KRYWAŃ

 
E-mail
 

e-mail: biuro@limatur.pl

e-mail: jerzygiza@op.pl  Najnowsze oferty, promocje, super ceny. Dodaj e-mail już dziś:

Imię

E-mail  40 lat doświadczenia w turystyce

Nagrody, wyróżnienia, prasa

Poezja

 
Odwiedzin strony:
11 549 172

Osób on-line: 3
Ilość ośrodków: 620

Ilość ofert: 9

Ilość terminów: 42

Strona Biura Podróży Krywań
jest warta 27 896,52 zł

Mapa Strony


  Kurs Euro
  Narodowy Bank PolskiWarunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży Krywań

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA Biuro Podróży KRYWAŃ

Ściągnij w wersji: WORD , PDF

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA Biura Podróży KRYWAŃ

I. ZASADY OGÓLNE
1. Niniejsze warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez P.T.
KRYWAŃ zwanym dalej Organizatorem określają udział w nich klientów i
stanowią integralną część Umowy - Zgłoszenia.
2. Zawarcie umowy polega na podpisaniu przez Uczestnika i
sprzedającego Umowy-Zgłoszenia oraz opłaceniu zaliczki zgodnie z
postanowieniami punktu III Warunków Uczestnictwa.
3. Uczestnikiem imprezy jest osoba podpisująca zgłoszenie oraz inne
osoby objęte Umową- Zgłoszeniem.
4. Zawarcie Umowy-Zgłoszenia na rzecz osoby małoletniej wymaga
pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.
5. Zasady regulujące współpracę pomiędzy P.T. KRYWAŃ a biurami
turystycznymi sprzedającymi imprezy na jego rzecz, regulują odrębne
umowy.
II. ZMIANY WARUNKÓW UMOWY - ZGŁOSZENIA
1. W przypadku koniecznym Organizator zastrzega sobie prawo zmiany
warunków Umowy-Zgłoszenia zawartej z Uczestnikiem, zwłaszcza w
przypadku wzrostu kosztu transportu, podatków opłat urzędowych (np.
opłat lotniskowych startowych i lądowania), zmiany przypisów celno -
wizowych, zmiany kursu walut stanowiących podstawę obliczenia ceny.
2. Organizator ma prawo, w przypadku wystąpienia czynników opisanych
w pkt. II pp.1 do podwyższenia ceny imprezy, z zastrzeżeniem, że może
ono nastąpić nie później niż 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. W
przypadku wzrostu ceny imprezy uczestnik ma prawo do odstąpienia od
umowy.
3. Za odstąpienie uważa się także brak wpłaty dopłaty ceny imprezy w
terminie wskazanym przez Organizatora. W przeciwnym wypadku
zobowiązany jest do uiszczenia dopłaty zgodnie z postanowieniami
punktu III Warunków Uczestnictwa.
4. Organizator ma prawo odwołać imprezę w terminie nie krótszym niż 7
dni przed jej rozpoczęciem z przyczyn od siebie niezależnych typu: siła
wyższa, decyzje władz państwowych i innych instytucji oraz brak
minimalnej ilości uczestników do odbycia imprezy, która wynosi 40 osób.
Organizator każdorazowo będzie informował klientów o minimalnej
liczbie osób wymaganej do odbycia imprezy.
5. Klient poinformuje Organizatora niezwłocznie, nie później jednak niż w
terminie 3 dni od daty otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust.
2 o zaakceptowaniu nowych warunków umowy lub odstąpieniu od
umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń
i bez obowiązku zapłaty kary umownej.
III. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Przy podpisywaniu Umowy–Zgłoszenia Uczestnik wpłaca na rzecz
Organizatora zaliczkę w wysokości 30% ustalonej ceny imprezy, a jeżeli
zgłoszenie następuje na 30 dni i mniej od daty rozpoczęcia imprezy, Klient
zobowiązany jest do zapłaty całości ceny imprezy.
2. Pozostała część ceny winna być wpłacona na 30 dni przed datą
rozpoczęcia imprezy.
3. Miejscem płatności jest biuro Organizatora, biuro pośredniczące w
sprzedaży imprez Organizatora lub wskazany rachunek bankowy.
4. W przypadku wpłat dokonywanych na rachunek bankowy organizatora,
datą płatności jest data stempla banku, w którym zostało złożone zlecenie
płatnicze.
5. Wszystkie ceny są cenami umownymi.
6. Cena imprezy nie obejmuje kosztów uzyskania paszportu, wizy,
ewentualnych szczepień ochronnych, dodatkowych ubezpieczeń itp. Cena
dodatkowych atrakcji hotelowych, takich jak wstęp na korty tenisowe,
pole do gry w mini-golfa, basen zwykle nie są objęte ceną imprezy:
ponadto niektóre hotele pobierają dodatkowe opłaty za wynajem
leżaków, parasoli, parkingu itp usług.
IV. REZYGNACJE I ZWROTY
1. Rezygnacja (odstąpienie od umowy) lub zmiana terminu imprezy
turystycznej przez Klienta, wymaga pisemnego oświadczenia Klienta i
musi zawierać datę jej złożenia w biurze Organizatora lub biurze
pośrednika/agenta sprzedającego imprezy na rzecz Organizatora. Przy
rezygnacji w formie listu, listu poleconego lub faxu, za datę rezygnacji
uznaje się dzień odbioru listu, listu poleconego lub faxu przez
Organizatora.
2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z imprezy, związanej z
zaistnieniem przyczyn wymienionych w pkt. II pp. 2,3 Warunków
Uczestnictwa, Organizator zwraca całość wpłat uiszczonych na poczet
imprezy.
3. W sytuacjach, o których mowa w pkt. 1, Organizator, z uwagi na
poniesione koszty, zastrzega sobie prawo dochodzenia od Klienta
odstępnego przewidzianego w art. 396 kodeksu cywilnego na zasadach
określonych w pkt. 4.
4. Organizator, w razie rezygnacji z udziału w imprezie (odstąpienia od
umowy) przez Klienta, zastrzega sobie prawo do pobrania od Klienta
odstępnego z tytułu poniesionych kosztów, w wysokości faktycznie
poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem uczestnictwa
Klienta w imprezie i jego rezygnacją z imprezy.
5. PT KRYWAŃ , na żądanie klienta, któremu dokonania potrąceń z
tytułu rezygnacji z imprezy, przedstawi indywidualne wyliczenie
faktycznie poniesionych kosztów przez PT KRYWAŃ, o których mowa w
pkt 4.
6. W przypadku odstąpienia Uczestnika od umowy, z jednoczesnym
wskazaniem osób spełniających wszelkie warunki udziału w imprezie i
wyrażających na to zgodę, jednakże nie później niż 7 dni przed
terminem wyjazdu, jak również w przypadku dokonania powtórnej
sprzedaży oferty po odstąpieniu uczestnika, innemu klientowi przez
Organizatora, Organizator zrezygnuje z dochodzenia kosztów imprezy
poniesionych przez siebie z tytułu rezygnacji klienta z umowy.
7. Zwrotu odpowiednich kwot dokonuje organizator do 14 dni od daty
odstąpienia uczestnika od umowy, a od zwracanych kwot odsetki nie
przysługują.
8. Klient może wykupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej na warunkach ubezpieczyciela (Signal Iduna Polska TU S.A.).
W zakresie STANDARD do 3000 PLN /os. - 2,08% ceny imprezy
turystycznej oraz od 3000,01 PLN/os do 17 000 PLN/os – 2,21% ceny
imprezy turystycznej. W zakresie SUPER do 3000 PLN /os. - 2,60% ceny
imprezy turystycznej oraz od 3000,01 PLN/os do 17 000 PLN/os – 2,76%
ceny imprezy turystycznej. Zawarcie umowy ubezpieczenia
(równocześnie z zapłatą należności za imprezę) może nastąpić do 5 dni
od daty zawarcia Umowy-Zgłoszenia, gdy do rozpoczęcia imprezy
turystycznej jest więcej niż 30 dni. W przypadku gdy do rozpoczęcia
imprezy turystycznej jest mniej niż 30 dni zawarcie umowy
ubezpieczenia może być dokonane w dniu podpisania Umowy-
Zgłoszenia.
V. REKLAMACJE
1. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy o
świadczenie usług turystycznych przez Organizatora lub osobę z nim
współpracującą Klientowi przysługuje prawo do reklamacji.
2. Jeżeli w trakcie trwania imprezy turystycznej Klient stwierdzi wadliwe
wykonanie umowy, powinien zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz
Organizatora lub jego Przedstawiciela w sposób odpowiedni dla rodzaju
usługi.
3. Reklamacje Klient powinien zgłaszać Organizatorowi niezwłocznie, nie
później niż 30 dni po zakończeniu imprezy.
4. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie
30 dni od dnia zakończenia imprezy, a w przypadku złożenia reklamacji
po zakończeniu imprezy – w terminie 30 dni od złożenia reklamacji.
V. UBEZPIECZENIE
1. Wszyscy uczestnicy imprezy zagranicznej są ubezpieczeni przez
Organizatora w Towarzystwie Ubezpieczeniowym SIGNAL IDUNA pakiet
Bezpieczne Podróże. Ochrona ubezpieczeniowa w wariancie
STANDARD+CP obejmuje koszty leczenia do 10 000 EUR w tym koszty
ratownictwa do równowartość 6 000 EUR, następstwa nieszczęśliwych
wypadków trwały uszczerbek 7 000 PLN, w tym nieszczęśliwe wypadki
na wypadek śmierci 7 000 PLN oraz ubezpieczenie bagażu podróżnego
do 800 PLN. Ubezpieczenie w wariancie STANDARD+CP obejmuje nagłe
zachorowania i nieszczęśliwe wypadki będące również następstwem
chorób przewlekłych i nowotworowych.
1
OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA Przedsiębiorstwa Turystycznego " KRYWAŃ" s.c
2. Ubezpieczenie w Wariancie STANDARD nie obejmuje uprawiania
Sportów Zimowych tj. w rozumieniu ubezpieczyciela rekreacyjne
uprawianie narciarstwa zjazdowego, biegowego lub snowboardu na
oznakowanych trasach zjazdowych, można wybrać rozszerzony wariant
SZ. Koszty Leczenia 10 000 EUR, Koszty Ratownictwa 6 000 EUR,
Nieszczęśliwe Wypadki Inwalidztwo 15 000 PLN, Nieszczęśliwe Wypadki
Śmierć 15 000 PLN, Bagaż Podróżny 1 000 PLN, Sprzęt Sportowy 1 000
PLN oraz Odpowiedzialność Cywilna 30 000 EUR.
Uprawianie sportów wysokiego ryzyka (HR) – uprawianie sportów takich
jak: jazda konna, myślistwo, nurkowanie z aparatem powietrznym, rafting
lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, sztuki walki i
wszelkiego rodzaju sporty obronne. Uczestnik w momencie podpisywania
umowy jest zobowiązany poinformować organizatora o wybranej formie
wypoczynku, co automatycznie będzie wiązać się z wariantem
ubezpieczenia. Warunki ubezpieczenia dostępne są w biurze organizatora
i na stronie www.ptkrywan.pl.
3. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte zdarzenia wywołane na skutek
zażywania alkoholu, narkotyków bądź innych środków o zbliżonym
działaniu.
4. Uczestnik imprezy po otrzymaniu od organizatora informacji o
warunkach klimatycznych, szczególnych zagrożeniach dla życia i zdrowia
występujących w miejscu gdzie odbywać się będzie impreza deklaruje, iż
jego stan zdrowia zezwala na uczestnictwo w imprezie, także sportowej.
Polisa nie pokrywa kosztów leczenia dotyczących wad wrodzonych oraz
gdy istniały wyraźne przeciwwskazania lekarskie, co do wyjazdu i
uprawiania sportu.
5. OWU ubezpieczyciela wraz z informacją o sposobie dochodzenia
roszczeń klient otrzymuje wraz z umową.
6. Na mocy zawartej pomiędzy SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. i BIUREM
PODRÓŻY umowy generalnej ubezpieczenia nr 204726 z dnia 1.07.2015
każdy uczestnik imprezy turystycznej BIURA PODRÓŻY zgłoszony do
SIGNAL IDUNA TU S.A. zgodnie z postanowieniami umowy generalnej
objęty jest ubezpieczeniem Następst Nieszczęśliwych Wypadków na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz może zostać objęty uhbezpieczniem
KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ. Pakiety ubezpieczeniowe BIURA
PODRÓŻY obejmują: NNW 5 000 PLN oraz do wyboru: RG, RGS Standard
wersja 100%.
7. Obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 10 zł/os.
VII. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
1. Uczestnik zobowiązany jest posiadać ważne dokumenty upoważniające
do przekroczenia granicy i ponoszą za nie odpowiedzialność przez cały
czas trwania imprezy.
2. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów celnych,
dewizowych i innych obowiązujących w Polsce, krajach tranzytowych,
kraju docelowym, zwiedzanych obiektach oraz autokarze.
3. Uczestnik winien stosować się do zaleceń przedstawiciela Organizatora,
mających na celu właściwą realizację imprezy.
4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie lub
osoby znajdujące się pod jego opieką szkody i zobowiązany jest do ich
naprawy lub pokrycia związanych z tym kosztów.
VIII. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba, że niewykonanie lub
nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie
a). działaniem lub zaniechaniem Klienta,
b). działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w
wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub
zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć albo,
c). siłą wyższą.
2. Organizator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej do wysokości rzeczywistej
szkody poniesionej przez Klienta.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W wypadku sprzedaży agencyjnej uczestnika obowiązują Warunki
Uczestnictwa bezpośredniego Organizatora imprezy.
2. Postanowienia niniejszych warunków obowiązują Uczestnika i wszystkie
osoby objęte jego Umową-Zgłoszeniem.
3. W sprawach nieregulowanych treścią niniejszych Warunków
uczestnictwa stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o
usługach Turystycznych z dnia 29.08.1997 r.
4.Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie objętych niniejszą
umową danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpień
1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 133, poz. 883), ich
przetwarzanie oraz wykorzystanie dla celów marketingowych.
5. Przedsiębiorca został wpisany do rejestru organizatorów Turystyki i
Pośredników Turystycznych Wojewody Małopolskiego pod numerem,
04351 który to rejestr prowadzony jest aktualnie przez Marszałka
Województwa Małopolskiego.
X. POTWIERDZENIE POSIADANA UMOWY GWARANCJI
UBEZPIECZENIOWEJ
Stosownie do postanowień art. 14 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2014., poz.
196) P.T. Krywań s.c. Jerzy Giza, Jarosław Giza działając jako organizator
turystyki posiadający zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów
Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa
Małopolskiego pod nr D/428/03 /25/2004 potwierdza posiadanie
zabezpieczenia na wypadek swojej niewypłacalności, w zakresie:
a) pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do
miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w
wypadku, gdy Organizator turystyki wbrew obowiązkowi nie zapewni
tego powrotu,
b) pokrycia zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę
turystyczną w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących Organizatora
turystyki oraz osób, które działają w jego imieniu impreza turystyczna
nie zostanie zrealizowana.
c) pokrycia zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za
imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która
nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Organizatora turystyki
oraz osób, które działają w jego imieniu w formie umowy gwarancji
ubezpieczeniowej nr 03.255.448 wystawionej przez AXA Towarzystwo
Ubezpieczeń i Reasekuracji z siedzibą 00-867 Warszawa ul. Chłodna 51.
1. Gwarancja jest ważna w okresie od dnia 12.01.2017 do dnia
11.01.2018 i obejmuje ochroną wszystkie umowy o organizowanie
imprez turystycznych zawarte w okresie obowiązywania gwarancji,
chociażby ich wykonanie nie nastąpiło w tym okresie, jeżeli informacje o
wystąpieniu zdarzenia objętego gwarancją zostaną przekazane
Gwarantowi w terminie do 1 roku po upływie okresu obowiązywania
gwarancji.
2. Suma gwarancyjna wynosi 120 618,40 zł co stanowi równowartość
kwoty 28 000 EUR.
3. Oryginał gwarancji znajduje się u Marszałka Województwa
Małopolskiego z siedzibą w Krakowie ul. Basztowa 22 (adres do
korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków).
4. Klient ubiegający się o pokrycie kosztów jego powrotu do kraju w
sytuacji, gdy organizator turystyki wbrew obowiązkowi i pomimo
wezwania nie zapewnia tego powrotu powinien niezwłocznie
skontaktować się z Marszałkiem Województwa Małopolskiego nr tel.
12/ 37-96-029 lub 028, e-mail:
uslugiturystyczne@malopolska.mw.gov.pl albo z najbliższą placówką
konsularną i przedstawić umowę o świadczenie usług turystycznych oraz
oświadczenie o niewykonaniu przez organizatora turystyki lub
pośrednika turystycznego obowiązku w zakresie zapewnienia powrotu
do kraju.
5. Klient ubiegający się o zwrot wniesionych wpłat lub ich części w razie
niewykonania zobowiązań umownych powinien zgłosić do Marszałka
Województwa Małopolskiego lub do Gwaranta. Do żądania zapłaty
należy dołączyć: kopię umowy o świadczenie usług turystycznych, kopię
dowodu wpłaty za imprezę turystyczną, oświadczenie stwierdzające
niewykonanie przez organizatora turystyki zobowiązań umownych o
określonej wartości, oświadczenie zawierające wskazanie rachunku
bankowego, na który ma nastąpić wypłata z gwarancji, albo wskazanie
innego sposobu wypłaty gwarancji.<< wstecz


Opublikowane na serwisie www.ptkrywan.pl informacje lub ceny nie stanowia oferty w rozumieniu przepisow kodeksu cywilnego.
Copyright 1997- 2017 [20 lat razem] www.ptkrywan.pl || Biuro Podrozy Krywan
Stopka - ptKRYWAN.pl Polityka prywatnosci
Partnerzy:
stat4u